2020: Overheid

Samenwerking met de gemeente en waterschap

In het extremer wordende klimaat en de verdere verdichtende stad is een extra inspanning nodig om de leefkwaliteit van de stad te behouden. Klimaatadaptatie is onontkoombaar. Zo werken gemeente en waterschappen samen met andere partijen aan klimaatadaptatie. Samenwerking op alle niveaus en met iedereen in de stad is van belang. Strategieën worden geschreven over Duurzaam bouwen. Samen vergroten we de bewustwording onder de Amsterdammers, helpen met acties en services waar nodig én zorgen dat de regelgeving klaar is voor de toekomst.

Tegelservice

Tegels eruit, groen erin. Veel Amsterdammers zien daar de voordelen van in. ‘Waar laten we die tegels dan?’, dat was een vaak gestelde vraag. Om de Amsterdammer tegemoet te komen en het vergroenen te versnellen is er in het voorjaar en proef gestart om tegels op te halen door de gemeente, een tegelservice pilot. Eerst in kleine vorm in een aantal geselecteerde wijken, daarna stads breed! Bewoners kunnen de tegels op vaste dagen aan de straat zetten om zodoende hun eigen tuin meer te vergroenen. Het animo hiervoor was groot. Maar liefst, 155 km2 steen in (achter)tuinen is hiermee vervangen voor groen. Hopelijk krijgt deze actie een permanent karakter in 2021!

Hemelwaterverordening, verplicht regenwater opvangen

Een groot gedeelte van de stad bestaat uit privaat terrein en ook daar kan regenwater worden opgevangen. Om die reden is er in 2020 hard gewerkt aan een hemelwaterverordening. In de hemelwaterverordening wordt verplicht dat bij nieuwbouw of grote verbouwing aan bestaande bouw, regenwater op eigen perceel wordt opgevangen en verwerkt. Het voorstel is dat deze gebouwen de eerste 60 mm zelf opvangen en daarna geleidelijk afvoeren. Momenteel worden de laatste punten op de i gezet. De verwachting is dat begin 2021 de hemelwaterverordening een feit is.

Maar liefst 16 versteende schoolpleinen getransformeerd in 2020

De gemeente Amsterdam stimuleert basisscholen om hun versteende, verouderde en saaie schoolpleinen te transformeren tot mooie, groene, beweeglijke, gezonde én rainproof schoolpleinen. Hiervoor is er in 2016 de subsidieregeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen opgezet. Het animo voor deze subsidie is groot. In 2020 zijn er in totaal 16 ontwerpen van schoolpleinen goedgekeurd, in de inmiddels vijfde subsidieronde. De ontwerpen worden op verschillende punten beoordeeld. Stimuleren de pleinen bewegen en spelen? Bevat het plein groene elementen? Onze collega Douwe kijkt of de pleinen wel rainproof ingericht zijn om wateroverlast te voorkomen.
Bij deze 16 scholen was dit dik in orde.