Primaire tabs

Beleid

Door

Redactie Rainproof

Amsterdam Rainproof staat niet op zichzelf. Als Amsterdams programma valt het binnen (inter)nationale richtlijnen voor hoe we steden weerbaar kunnen maken tegen hevige regenval. Hieronder vind je de belangrijkste beleidsstukken die van toepassing zijn op Amsterdam Rainproof en links naar een aantal relevante documenten.

Wist je bijvoorbeeld dat de gemeente niet verplicht is regenwater af te voeren op jouw terrein als je dat ook zelf kunt doen? Meer informatie over de regelgeving omtrent het afvoeren van regenwater en de juridische kaders wateroverlast

1. Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam (GRP) 2016 - 2021

De gemeente Amsterdam is wettelijk verantwoordelijk voor drie watertaken:

 •  Inzameling en transport van stedelijk afvalwater (het vuilwater)
 •  Inzameling en verwerking van afvloeiend regenwater
 •  Het nemen van grondwatermaatregelen.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam (GRP) 2016 - 2021 staat hoe de gemeente Amsterdam haar watertaken uitvoert en hoe zij dit in de toekomst wil blijven doen. De algemene uitgangspunten voor regenwater zijn:

 • De gemeente houdt bij de inrichting van  de openbare ruimte rekening met het tijdelijk opvangen van extreme buien. Dambitie van de gemeente is om 60 mm per uur te kunnen verwerken zonder dat er schade ontstaat aan huizen en vitale infrastructuur.
 • De perceeleigenaar is in principe verantwoordelijk voor de verwerking van het regenwater op eigen terrein.
 • (Her)gebruik van regenwater heeft de voorkeur boven direct lozen in het riool.

2. Structuurvisie Amsterdam 2040 – Economisch sterk en duurzaam

De Structuurvisie Amsterdam (2011) schetst de lange termijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam tot 2040. De centrale ambitie van de visie is:

“Amsterdam ontwikkelt zich verder als internationaal concurrerende, duurzame, Europese metropool.” (Bron: Structuurvisie Amsterdam 2040, p. 8)

Ook staat in de Structuurvisie beschreven hoe we met extreem weer om moeten gaan.

Klimaatverandering:

 • De stad robuust maken tegen extremer weer, bijvoorbeeld het stimuleren van groene daken voor de opvang van regenwater.
 • Klimaatbestendig bouwen, bijvoorbeeld in de nieuwe wijken aan de IJ-oevers.
 • Afzien van peilstijging Markermeer-IJmeer, zo nodig loskoppeling van het IJsselmeerpeil.

Regenwater:
Het streven is de stad voor te bereiden op een zeer intensieve regenbui. Tijdens en na zo’n bui moeten een slimme inrichting van verharde oppervlakken en een ruim genoeg watersysteem of alternatieve waterbergingsvoorzieningen ervoor zorgen dat wateroverlast in huizen en op wegen wordt voorkomen.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de bewustwording van Amsterdammers om tijdelijke hinder, zoals ondergelopen straten, te accepteren. (Bron: Structuurvisie Amsterdam 2040, p. 144). 

3. Waterbeheerplan 2016 - 2021: waterbewust en waterrobuust

Het Waterbeheerplan 2016-2021 is het kompas voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de komende zes jaar. Je vindt hierin wat het waterschap doet aan veiligheid, de beschikbaarheid van voldoende en schoon water, en aan efficiënte zuivering van afvalwater.

Ook komen de maatschappelijke (neven)taken aan bod: zorgen voor goede en veilige vaarwegen, verbeteren van recreatie- en natuurgebieden en onderhouden van het cultuurhistorisch landschap.

4. Landelijk beleid

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is de nationale strategie die Nederland beschermt tegen overstromingen en zorgt voor voldoende zoetwater. Op Prinsjesdag (16 september 2014) werden vijf deltabeslissingen (waterveiligheid, zoetwatervoorziening, ruimtelijke adaptatie, Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied) gepresenteerd. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen leggen de gezamenlijke ambitie vast dat Nederland in 2050 zo klimaatbestendig en waterrobuust mogelijk is ingericht. Dit moet uiterlijk in 2020 onderdeel van beleid zijn.

Klimaatbestendig en waterrobuust moeten vanzelfsprekende onderdelen worden bij ruimtelijke (her)ontwikkeling. Dat geldt voor grootstedelijke gebiedsontwikkeling, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, maar ook bij aanpassingen van een gebouw of tuin.

Door nú maatregelen te nemen maken we onze steden leefbaarder en voorkomen we in de toekomst grote schade. Voor veel maatregelen geldt dat ze beperkte meerkosten hebben als ze in een vroeg stadium in het proces worden meegenomen. 

Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) 2016

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) brengt nieuwe initiatieven op gang en versnelt en verbreedt bestaande initiatieven. De NAS bouwt voort op een decennium klimaatadaptatiebeleid in Nederland en bestrijkt samen met het Deltaprogramma de Nederlandse opgave voor klimaatadaptatie. Belangrijke component van de strategie is het verbinden van alle partijen en het bevorderen van een gezamenlijke aanpak.

De NAS brengt in vier schema’s – warmer, natter, droger en zeespiegelstijging – de effecten van klimaatverandering voor verschillende sectoren in beeld.

5. Keur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De taak van het waterschap is om te zorgen voor een veilig en gezond watersysteem. Volgens de Waterwet gaat het daarbij om drie hoofddoelstellingen:

 1. Voorkomen van overstroming, wateroverlast en waterschaarste
 2. Beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van watersystemen
 3. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

6. Internationaal beleid

De Europese Commissie heeft in april 2013 een European Adaptation Strategy vastgesteld. Daarin is afgesproken dat alle lidstaten een nationale strategie maken voor het omgaan met klimaatverandering.

Ook is er afgesproken dat landen informatie uitwisselen en er meer internationale afstemming komt. De Nederlandse adaptatiestrategie moet in 2017 gereed zijn. In het Deltaprogramma is de omgang met water al vastgelegd.

Meer informatie over de European Adaptation Strategy (in het Engels).