Primaire tabs

Bibliotheek

In deze bibliotheek vind je allerlei interessante publicaties gerelateerd aan Rainproof. Van beleid tot visies, van maatregelen tot tools en van wetenschappelijke artikelen tot publicaties in vakbladen. Onderaan deze pagina wordt ook verwezen naar externe bibliotheken die informatie over klimaat en water bevatten. De bibliotheek zal regelmatig worden aangevuld met nieuw materiaal. 

Klimaatverandering & stedelijke adaptatie

Kostenindicaties van klimaatregelen in de stad
Veelal wordt gedacht dat adaptatie maatregelen in de stad duur zijn. Dit blijkt echter niet waar te zijn. Twee cases zijn uitgewerkt om een goed beeld te geven van de aanpak en een indicatie te geven van de bedragen. Beide voorbeelden laten duidelijk zien dat het combineren van klimaatmaatregelen financieel voordelig is en leidt tot meer ruimtelijke kwaliteit.

KNMI’ 14 klimaatscenario’s voor Nederland
Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. De klimaatscenario's van het KNMI geven hierbij inzicht in het toekomstig klimaat van Nederland. Op de website vindt je uitleg over de KNMI'14-klimaatscenario's en kan je de cijfers, grafieken en kaarten van de nieuwe scenario's bekijken. 

Klimaatwijzer: GPS voor een klimaatwijze inrichting van Nederland
De klimaatwijzer is een handreiking voor het tijdig omgaan met de gevolgen van klimaatverandering in ruimtelijke planprocessen en biedt ondersteuning bij het maken van klimaatbewuste keuzes in ruimtelijke plannen. De bundel bevat 10 factsheets:
1 Visie; 2 Stappenplan voor ruimtelijke inrichting; 3 Weer of geen weer?; 4 Beleidmakers aan zet; 5 Werken met de lagenbenadering; 6 Instrumenten; 7 Klimaatrobuustheid; 8 Relatie tussen adaptatie en mitigatie; 9 Praktijklessen Klimaatadaptatie; 10 Samen ontwerpen aan klimaat in de stad.

Effecten van klimaatverandering in Nederland 2012
Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in Nederland lijken beheersbaar. De meeste veranderingen doen zich geleidelijk voor, zodat burgers, bedrijven en overheden zich kunnen aanpassen. Bovendien is er inmiddels veel aandacht in het beleid voor de effecten van klimaatverandering, zoals overstromingsgevaar.

Urban adaptation to climate change in Europe
Dit rapport informeert over de belangrijkste uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt voor steden die aanpassingen behoeven. Het positioneert de stedelijke uitdagingen binnen bredere kaders opgesteld door regionale, nationale en Europese instellingen en het geeft een samenvattend overzicht van de diverse mogelijkheden voor oplossingen.

De waterbestendige Stad – Meerlaagsveiligheidbenadering toegepast op de regio Amsterdam
Hoe kan Amsterdam, gegeven de klimaatverandering en de ruimtelijke ontwikkelingen, zijn waterbestendigheid behouden en vergroten? Deze vraag staat centraal in het onderzoek naar waterveiligheidsrisico’s, consequenties van klimaatverandering, mogelijke oplossingsrichtingen en algemeen bruikbare strategieën voor toepassing in andere stedelijke gebieden.

Plan Amsterdam: Amsterdam Waterstad – visie, veiligheid en rainproof
Hoe beschermen we ons nu tegen water? Houden we het daarmee ook nog in de toekomst droog? Amsterdam doet onderzoek naar de 'waterveiligheid' en de 'waterbestendigheid' van de stad. Maar water is niet alleen een bedreiging, het is ook een bron van vertier en inkomsten: het blauwe goud. En Amsterdam kan nog méér genieten, profiteren van en verdienen aan water.

Plan Amsterdam: Amsterdam Waterbestendig
Is Amsterdam wel waterbestendig? Deze vraag wordt steeds urgenter omdat de stad te maken heeft met klimaatverandering en toenemende verdichting. Waterbestendigheid speelt een bepalende rol in de verdere ontwikkeling van de stad en haar directe omgeving. Wat zijn de randvoorwaarden voor een robuuste toekomst? En hoe staan we er nu voor?

Extreme neerslag: anticiperen op extreme neerslag in de stad
Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met wateroverlast als gevolg van hevige neerslag. Ze vragen zich met recht af of de extreme buien van de laatste jaren een voorbode zijn voor de toekomst. En of de toegenomen kans op wateroverlast gevolgen zou moeten hebben voor de manier waarop gemeen- ten de openbare ruimte inrichten en rioolstelsels ontwerpen en bouwen. 

Dissertation Floris Boogaard: Stormwater characteristics and new testing methods for certain sustainable urban drainage systems in the Netherlands
Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) worden steeds vaker gebruikt om wateroverlast tegen te gaan in het stedelijke gebied. Er is echter weinig informatie beschikbaar over het daadwerkelijk functioneren van SUDS in de praktijk. Dit onderzoek richt zich daarom op de praktische werking van aangelegde SUDS in laag Nederland. 

Stowa: Op naar een klimaatactieve stad
KAS is een beweging van waterschappen die zich samen met gemeenten actief willen inzetten voor een stad die voorbereid is, en inspeelt op klimaatverandering. Deze brochure beschrijft hoe een klimaatactieve stad goed omgaat met water en klimaat in de stad, waarin kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en slimme groene en blauwe infracstructuren de stad gezond houden.

Amsterdamse visies

Visie Burgerparticipatie Amsterdam – Van bolwerk naar netwerk
Burgerparticipatie gaat over de mogelijkheid – de ruimte én het instrumentarium – voor inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers om enerzijds mee te doen aan de vormgeving en uitvoering van gemeentelijk beleid (beleidsparticipatie) en anderzijds zelf of samen met de gemeente en partners initiatieven te nemen ter bevordering van de eigen leefomgeving (sociale participatie).

Watervisie Amsterdam – Fase 1: een ruimtelijk - economisch perspectief op het gebruik van water
De Watervisie Amsterdam geeft een ruimtelijk-economisch perspectief op gebruik en beleving van het water en bevat een ideaal toekomstbeeld met een tijdshorizon van 2040.

Externe bibliotheken

Kennis voor klimaat 
Diverse publicaties, documenten en rapporten op het gebied van klimaatbestendige planning in Nederland. 

STOWA Hydrotheek
Diverse publicaties en rapporten over water in Nederland.

Deltaproof STOWA
Diverse publicaties, documenten en rapporten over water veiligheid en water beschikbaarheid.

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie
Diverse publicaties, documenten en rapporten op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Daarnaast vind je hier vele geplande of afgeronde voorbeeldprojecten. 

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering 
Alle publicaties, documenten en rapporten uit het synthese rapport van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.

Factsheet kennis over Klimaatverandering Stichting RIONED
Overzicht van de kennisproducten over hevige buien en klimaatadaptatie voor de professional, het publiek en bestuurders van stichting RIONED.