De Rainproof overheid

Oplossingenkaart Rivierenbuurt

Koers 2025: Thematische studie Regenbestendige gebiedsontwikkeling 

De ambitie van de gemeente Amsterdam is om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen te realiseren binnen de stadsgrenzen. Op welke plekken dit kan gebeuren staat in Koers 2025, de integrale en stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties. Voor Koers 2025 is onderzocht wat nodig is om de gebiedsontwikkeling meteen regenbestendig te maken. Wat is de rainproof opgave in de gebieden? Wat moet in de openbare ruimte gebeuren en wat kan van de ontwikkelende partijen worden gevraagd. Daarbij is een concrete technische invulling van regenbestendige inrichting essentieel, maar denk ook aan juridische borging hiervan.

Financiering voor meekoppelen rainproof maatregelen 

Amsterdam kent een kleine 100 locaties die extra kwetsbaar zijn voor schade en overlast bij een extreme bui. Wanneer er werkzaamheden zijn in de openbare ruimte in zo’n “regenwaterknelpunt”, moeten maatregelen worden meegenomen om deze meteen rainproof te maken. Vanuit het Stedelijk mobiliteitsfonds zijn middelen beschikbaar gesteld om de eventuele extra kosten voor de deze maatregelen in de uitvoeringsprojecten van 2018 en 2019 te dekken.

Beleid en regelgeving 

Rainproof is in 2017 opgenomen in verschillend gemeentelijk beleid en handboeken o.a. als een van de uitgangspunten van het beleidskader voor de openbare ruimte Puccinni, bij het  PLAn- en BEsluitvormingsproces RUimtelijke Maatregelen (Plaberum) en bij de gemeentelijke menukaart voor onderwijshuisvesting.

Rainproof knelpunten en oplossingen in beeld 

Samen met Waternet en diverse afdelingen van de gemeente hebben we ook in 2017 voor een aantal buurten een rainproof oplossingenkaart ontwikkeld. Deze geven globale oplossingen waar het overtollige regenwater tijdens een hoosbui heen moet (afvoeren, opvangen of infiltreren). Een soort blauwdruk van toekomstige regenbestendige inrichting van een buurt. Daarnaast zijn de factsheets met mogelijke risico’s per buurt doorontwikkeld inclusief knelpunten. We hopen deze zo spoedig mogelijk te kunnen ontsluiten.

Werkvoorbereiding en beheer van maatregelen

In 2017 hielden we in stadsdelen sessies met werkvoorbereiders en beheerders. Samen bekijken we hoe we extreme regenbuien het beste kunnen verwerken in de openbare ruimte bij grootonderhoud, herprofilering en nieuwe gebiedsontwikkeling. Ook is gestart met het maken van heldere beheerafspraken regenwater verwerkende objecten in de openbare ruimte.