Regenpijp afkoppelen

Door regenpijpen bij gebouwen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Ook kan het regenwater wegzakken en het grondwater aanvullen.

Aan de slag!

Bij gemengde rioolstelsels zijn er nog meer voordelen: er wordt minder, relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd en er wordt minder vaak vuil water op het oppervlaktewater geloosd.

Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van het gebouw wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen. Het regenwater kan opgevangen worden op een manier die bij de beschikbare ruimte en de ondergrond passen, zodat het gebouw en de omgeving geen schade en overlast ondervinden. Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met maatregelen zoals:

  • Het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn (of terug naar de regenpijp via een vulautomaat) om het overtollige water af te voeren.
  • Een regenwatervijver. Ook de regenwatervijver moet voorzien zijn van een overstort op een sloot of een infiltratievoorziening om het water van een extreme bui af te kunnen voeren.
  • Een buffer- en infiltratievoorziening zoals een greppel of een wadi.
  • Een open goot.
  • Aansluiting op een sloot.
  • InfiltratiekrattenIT-riool of zakputten als er te weinig ruimte is voor bovengrondse voorzieningen.
  • Het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of tuin.

Deze maatregelen helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast op straat en in de tuin te voorkomen.

Schematische doorsnede afkoppelen regenpijp
Schematische doorsnede afgekoppelde regenpijp met afstroming richting infiltratiestrook of wadi. ©Atelier GROENBLAUW

 

 

Bekijk de video met stap-voor-stap uitleg over het afkoppelen van een regenpijp richting natuurlijke wadi.

Infiltratiecapaciteit en grondwaterstand

Twee bepalende factoren voor welke maatregel het beste met het afkoppelen van de regenpijp te combineren is, zijn de infiltratiecapaciteit van de ondergrond en de lokale grondwaterstand. In zandgrond kan water bijvoorbeeld makkelijk infiltreren, maar in een kleiachtige bodem met een hoge grondwaterstand zijn voorzieningen nodig die het regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam infiltreren. Denk bijvoorbeeld aan reliëf in de tuin, een regenwatervijver, greppel, infiltratiekratten of een aansluiting op een sloot. Afkoppelen van een regenpijp is alleen effectief als de grondwaterstand niet te hoog is, anders is er sowieso geen ruimte voor het regenwater in de grond.

Afkoppelen regenpijp kan ook mooi zijn
Afkoppelen kan ook op een mooie manier! ©Barbara Groenendaal

Droogte

Door het afkoppelen van de regenpijp richting een infiltratiemaatregel kan regenwater infiltreren in de grond. Er moet echter wel per locatie gekeken worden of infiltratie gewenst en/of mogelijk is in verband met hoge grondwaterstanden. In het verharde stedelijk gebied is vooral in de droge zomer infiltratie van belang. Door daar waar mogelijk water te infiltreren en het grondwater aan te vullen, kunnen de gevolgen van droogte beperkt worden. In combinatie met een opvangsysteem (zoals een regenton) kan het regenwater ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld bewatering van de tuin in droge tijden.

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten