Primaire tabs

  • Home
  • Nationaal beleid
NAS 2016

Nationaal beleid

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is de nationale strategie die Nederland beschermt tegen overstromingen, wateroverlast en zorgt voor voldoende zoetwater. Er zijn vijf deltabeslissingen: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, ruimtelijke adaptatie, Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de gezamenlijke ambitie dat Nederland in 2050 zo klimaatbestendig en waterrobuust mogelijk is ingericht. Dit moet uiterlijk in 2020 onderdeel van beleid zijn.

Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) 2016

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) brengt nieuwe initiatieven op gang en versnelt en verbreedt bestaande initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie. Belangrijke component van de strategie is het verbinden van alle partijen en het bevorderen van een gezamenlijke aanpak. De NAS brengt in vier schema’s – warmer, natter, droger en zeespiegelstijging – de effecten van klimaatverandering voor verschillende sectoren in beeld.

Uitvoeringsprogramma 2018 – 2019 Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS)

In 2017 is ervaring opgedaan met de uitvoering van de NAS2016. Op basis hiervan is een Uitvoeringprogramma gemaakt met ambities en speerpunten voor de periode 2018-2019.

Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie

Het doel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is om Nederland weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk moeten gezamenlijk aan de slag om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. Overheden gaan hierbij samenwerken met de private sector, want voor een klimaatbestendige stad is iedereen nodig. Bij het Deltaplan hoort een actieplan met concrete acties en maatregelen. Eerste stap is om de gevolgen van klimaatverandering, wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen via stresstesten inzichtelijk te maken. Onderstaande video legt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit. 

En dit moet ook rainproof

Praat mee