Handout: Duurzaam bouwen in Amsterdam

Gepubliseerd op:
24 augustus 2018

— Update 02-2021: Handout Duurzaam Ontwikkelen Amsterdam —

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft duidelijke ambities op het gebied van duurzaam bouwen. Duurzaamheid is een standaard onderdeel van iedere nieuwe gronduitgifte of aanpassing van een bestaand erfpachtrecht. Een duurzame gebiedsontwikkeling zorgt voor meer kwaliteit en een toekomstbestendig plan. Vandaar ook de hand-out, specifiek over duurzaam bouwen in Amsterdam.

De handout

De handout: ‘Duurzaam bouwen in Amsterdam (kavel/gebouw niveau)’ is bedoeld voor projectleiders, ontwikkelaars en ontwerpers/architecten die een rol spelen bij de ontwikkeling of ontwerp van een gebouw. Het vertaalt het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam naar specifieke ambities en maatregelen op het niveau van kavel en gebouw. Per thema is het gemeentelijk beleid, ambitieniveau en bijbehorende maatregelen toegelicht. Uiteraard komt ook het regenbestendig bouwen uitgebreid aan bod.

Waarom? Hoe?

Vanwege het extremer wordende klimaat en de verdere verdichting van de stad is een extra inspanning nodig o.a. om de stad leefbaar te houden. Denk hierbij aan het tegengaan van wateroverlast, maar ook hittestress en droogte verminderen. Voor steden zijn de extreme hoosbuien de meest in het oog springende veroorzakers van schade en overlast. De hand-out gaat dieper in op de randvoorwaarden voor een ontwikkelaar om een regenbestendig en waterrobuust bouwplan te ontwikkelen. Ook de principes van het regenwaterbestendig ontwikkelen zoals vasthouden, bergen en afvoeren komen aan bod. Daarnaast komt ook het waterrobuust ontwikkelen aan bod.

Download: Handout ‘Duurzaam bouwen in Amsterdam (kavel/gebouw niveau)’